Chi tiết

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO VÀ THI CẢI THIỆN KÌ 4 CĐK7 THI LẦN I

TRƯỜNG CĐ DƯỢC TW – HD

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Số: ……./TB-PĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hải Dương, ngày 31 tháng 05 năm 2016

                                                   THÔNG BÁO

                     (Về việc phúc khảo các học phần kì 4 Cao đẳng khóa 7)

Kính gửi:   - Cố vấn học tập các lớp khóa 7

                                       - Sinh viên các lớp khóa 7

Căn cứ quy chế 504 về đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Cao đẳng Dược Trung Ương - Hải Dương

Căn cứ ngày công bố kết quả thi lần 1 các học phần kì 4 cao đẳng khóa 7

Phòng Đào tạo thông báo về thời gian nộp đơn xin phúc khảo như sau:

1.       Hạn kết thúc phúc khảo điểm thi các học phần:

+ Hóa dược

+ Đảm bảo chất lượng và quản lý tồn trữ thuốc

+ Bào chế

+ Tiếng Anh 3

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh

là 11 giờ ngày 02 tháng 06 năm 2016 ( thứ 5).

Hạn nộp đơn xin thi cải thiện đến hết ngày 03 tháng 06 năm 2016 (thứ 6).

2.       Riêng 2 học phần có điểm sau là:

+ Dược lý I

+ Dược liệu TC

Hạn phúc khảo 7 ngày sau khi công bố điểm.

Hạn nộp đơn xin thi cải thiện đến hết ngày 10 tháng 06 năm 2016 (thứ 6).

Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo (thầy Vũ Đình Chinh)

    Nơi nhận:

- CVHT và khóa lớp HS-SV

- Lưu: ĐT.

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ DỊU