Chi tiết

CÁC MẪU ĐƠN TỪ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Phiếu đăng kí trả nợ học phần: /Uploads/files/phieu dang ki tra no hoc phan.doc

Phiếu đăng kí học phần: /Uploads/files/phieu dang ki HP.doc

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập: /Uploads/files/Đơn xin bảo lưu kết quả học tập.doc

Đơn xin thực hành bù: /Uploads/files/ĐƠN XIN THỰC HÀNH BÙ.doc

Đơn xin thực hành lại: /Uploads/files/ĐƠN XIN THỰC HÀNH LẠI.doc