Chi tiết

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ HỌC LẠI KÌ 4 KHÓA 7

 

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CĐ DƯỢC TW - HD

 

Số: ……./TB-CĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hải Dương, ngày 08 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng kí trả nợ học phần)

Kính gửi:   -  Cố vấn học tập các lớp khóa 6, 7

                                       - Sinh viên các lớp khóa 6, 7

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2015 - 2016;

Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo tới các CVHT và các lớp khóa 6, khóa 7 về việc tổ chức học lại và đăng kí học lại các học phần chưa đạt như sau:

1.       Các học phần tổ chức học lại gồm:        

- Dược liệu TC

- ĐBCL&QLTT Thuốc

2.       Thời gian tổ chức học lại: Các thứ bảy, chủ nhật từ ngày 15/08/2016.

3.       Yêu cầu các sinh viên nợ các học phần trên có tên trong danh sách kèm theo làm phiếu đăng kí trả nợ học phần và nộp về phòng Đào tạo  trước ngày: 17/08/2016.

4.       Sinh viên nộp kinh phí học lại trước ngày 19/08/2016. Nếu không hoàn thành kinh phí học lại sẽ không được vào lớp học.

5.       Danh sách học lại xem tại đây: /Uploads/files/DANH SACH HOC LAI KI 4 K7.xls

Nhận được thông báo này đề nghị các cố vấn học tập, sinh viên các khóa lớp nghiêm túc thực hiện.

 

    Nơi nhận:

- CVHT và khóa lớp HS-SV

- Lưu: ĐT.

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ DỊU